Všeobecné obchodní podmínky

SKLENÁŘSTVÍ NONSTOP plus s.r.o.
se sídlem Holečkova 875/55, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 24236683
DIČ: CZ24236683
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 201182
tel.: 774 823 901, v pracovní dny v době od 8.30 hodin do 15. 30 hodin
e-mail: obchod@sklenarstvinonstop.cz, info@sklenarstvinonstop.cz
(dále jen „prodávající“)

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod https://sklenarstvinonstop.cz/ (dále jen „Internetový obchod“) a dále vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, které vznikají na základě kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, jejíž jsou nedílnou součástí. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vstoupit do Internetového obchodu a učinit v něm objednávku je dovoleno pouze osobám starším 18 let, osoby mladší tak mohou učinit pouze v rozsahu, který je svou povahou přiměřený rozumové a volné vyspělosti odpovídající jejich věku.

1.2 Je-li kupujícím spotřebitel řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Je-li kupujícím jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem, přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 občanského zákoníku nepoužijí.

1.4 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi a zároveň souhlasí s reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek.

1.5 Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6 Prodávající archivuje uzavřenou kupní smlouvu a zpřístupňuje údaje v ní obsažené dalším osobám v nezbytném rozsahu pouze za účelem jejího plnění, nebo ve svém oprávněném zájmu, popř. pokud mu to ukládá nějaká právní povinnost. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení svého uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

2. Vymezení pojmů

2.1 Spotřebitel je kupující, který uzavírá smlouvu s podnikatelem, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého podnikání.

2.2 Subjekt jiný než spotřebitel je kupující, který je podnikatel a který nakupuje výrobky nebo využívá služby za účelem svého podnikání v souladu s § 420 občanského zákoníku.

2.3 Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4 Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

2.5 Kupní smlouva vzniká na základě potvrzení objednávky učiněné kupujícím ze strany prodávajícího. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne Prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží, balné a dopravné.

3.2 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu sběrného místa prodávajícího, popř. po vzájemné dohodě na adresu, kterou dohodne prodávající s kupujícím, je-li taková adresa na území ČR. Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle od 5 do 10 pracovních dní po připsání platby za zboží, popř. službu na účet prodávajícího. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na adresu sběrného místa prodávajícího, popř. po vzájemné dohodě na adresu, kterou dohodne prodávající s kupujícím. Za splnění dodávky se považuje dodání a převzetí zboží nebo služby kupujícím.

3.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

3.4 Při převzetí zboží od přepravní služby si kupující vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uvede tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby.

4. Platební podmínky

4.1 Kupující uhradí kupní cenu zboží, na kterou bude vystaven zálohový list, ve 100% výši bankovním převodem, popř. kartou.

4.2 Balné a dopravné u zásilek dodávaných přepravní službou je uvedeno v rekapitulaci objednávky.

4.3 Na základě bodu 3.2. bude zboží dodáno na sběrné místo, popř. po vzájemné dohodě na adresu, kterou uvede kupující. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít. Při vyzvednutí je kupující na vyžádání povinen prokázat svou totožnost dokladem s fotografií.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, což je většina sortimentu nabízeného prodávajícím, neboť se jedná o skla řezaná na zákazníkem požadované rozměry nebo jinak upravovaná.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3 Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující prostřednictvím pošty na adresu prodávajícího uvedenou na faktuře. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

5.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen zboží vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a v hodnotě, v jakém zboží převzal.

5.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pokud kupující vrátí zboží poškozené, je prodávající oprávněn nárok na náhradu škody vzniklé na zboží jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. Práva z vadného plnění (reklamační řád)

6.1 Prodávající odpovídá za to, že odeslané zboží při převzetí nemá vady. Faktura slouží jako záruční list. Po doručení zásilky (balíku) přepravní službou, je kupující povinen balík pozorně prohlédnout, zda není někde viditelně poškozen, poté ihned balík otevřít a zkontrolovat, zda zboží (sklo) vevnitř není poškozeno. To vše je nutné udělat ještě před podpisem převzetí. Pokud bude poškozen balík nebo zboží, je třeba to ihned napsat přepravci do jeho dokumentů o předání. V případě, že je poškozen balík, ale zboží je v pořádku, je nezbytné tuto skutečnost napsat přepravci do dokumentů, ale zboží může kupující převzít. V případě, že je poškozeno zboží uvnitř balíku, kupující odmítne balík převzít. Pokud tak neučiní a poškozené zboží či zboží nezkontrolované převezme, vystavuje se riziku, že přepravce či prodávající neuznají reklamaci jako oprávněnou.

6.2 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.3 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu o případných závadách a nedostatcích zboží prodávajícího písemně informovat. Při reklamaci je nutné se zbožím předložit doklad od zakoupení zboží. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně v jeho sídle. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

6.4 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.5 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací prováděnou kupujícím, nebo nevhodným skladováním zboží.

6.6 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl kupující upozorněn písemně v kupní smlouvě.

6.7 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující-jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí. 
V případě, že má kupující zaplacenou prodlouženou záruku, tak právo z vady, je uvedeno v podmínkách „prodloužené záruky“.

6.8 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 15 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím– spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

6.9 Kupující nemá nárok na vícenáklady spojené s podanou reklamací, ani na jiné náklady související s vadou zboží a uplatněním reklamace, ledaže jsou tyto nároky uvedeny v kupní smlouvě nebo vyplývají přímo z kogentního ustanovení zákona.

7. Náhrada škody

7.1 Za škody způsobené na jiném zařízení než předmětu smluvní dodávky, za nedostatky vyplývající z podepsané smlouvy nebo za porušení smluvních podmínek odpovídá prodávající jen tehdy, když tyto škody vzniknou jako následek hrubého porušení povinnosti prodávajícího. Hrubým porušením povinnosti se rozumí úmysl nebo hrubá nedbalost na straně prodávajícího. Povinnost prodávajícího k náhradě škody je však omezena jen do výše maximálně dvojnásobku kupní ceny dodaného zboží, kvůli kterému byla škoda způsobena. Toto se týká všech nároků na náhradu škody, a to přímých i nepřímých, ušlého zisku, přerušení nebo omezení provozu apod.

7.2 Za jiné porušení povinnosti prodávajícím, zejména za škody vzniklé nikoli hrubou nedbalostí prodávajícího nebo osob plnících jeho závazky, je odpovědnost prodávajícího nebo těchto osob vyloučena.

8. Promlčení

8.1 Promlčecí lhůta nároků kupujícího vyplývajících z vadného plnění, jakož i na náhradu škody je omezena na jeden rok od vzniku nároku, pokud kogentní ustanovení zákona nestanoví lhůty delší. 

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Kupující na základě těchto obchodních podmínek svou objednávkou u prodávajícího poskytuje prodávajícímu své osobní údaje nutné k uzavření a plnění kupní smlouvy, tj. jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail, příp. další. Prodávající se zavazuje takto kupujícím poskytnuté osobní údaje nevyužívat k žádným jiným účelům neuvedeným ve smlouvě.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Vyřizování dalších požadavků kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@sklenarstvinonstop.cz, info@sklenarstvinonstop.cz

10.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

10.3 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

10.4 Vztah založený kupní smlouvou se vždy řídí českým právem s vyloučením kolizních norem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.5 V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a Prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách www.coi.cz. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 6. 2020